Door deel te nemen aan een van de activiteiten die Stichting Jongeren en Kanker organiseert gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

  • De deelnemer geeft hierbij te kennen deel te nemen aan ‘de activiteit’, onder navolgende voorwaarden.
  • De deelnemer zal de aanwijzingen van de organisatie in het kader van de activiteit strikt opvolgen.
  • De deelnemer bedingt voor zijn/haar medewerking, toestemming en overdracht als genoemd in dit contract formulier geen vergoeding.
  • De deelnemer geeft met deelname aan ‘de activiteit’ toestemming voor het maken en gebruiken van foto/video materiaal voor gebruik door de organisatie.
  • De organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de deelnemer lijdt verband houdende met deelname aan de dag, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van of schade aan persoonlijke goederen of goederen waarover de deelnemer de beschikking heeft en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of tijdens de deelname van de deelnemer aan de dag, dan wel schade ontstaan tijdens heen en/of terugreis of tijdens de aanwezigheid van de deelnemer op de dag.
  • De aanmelding voor de activiteit is pas definitief als de eigen bijdrage is overgemaakt naar de organisatie.
  • Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door de deelnemer worden gemaakt ter zake van zijn/haar deelname aan de dag zijn voor de rekening van de deelnemer en niet verhaalbaar op de organisatie.
  • Bij afmelding tot 14 dagen voor de activiteit wordt 100% van de eigen bijdrage teruggestort. Gebeurt de afmelding binnen 14 dagen tot de activiteit krijg je 50% van de eigen bijdrage terug. Gebeurt de afmelding binnen 7 dagen tot de activiteit krijg je 0% van de eigen bijdrage terug gezien er dan al kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van de activiteit. Als er een gegronde reden voor afmelding is kan er worden afgeweken van deze regel. Is dit het geval neem dan even contact met ons op via activiteiten@jongerenenkanker.nl.
  • De organisatie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop (van onderdelen) van de dag en de deelname van de deelnemer daaraan en is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheid bij de totstandkoming van de dag gemaakt.
  • Indien de deelnemer bij aanmelding aangeeft opgenomen te willen worden in het ledenbestand, zal deze jaarlijks kosteloos het JK magazine ontvangen en periodiek een digitale nieuwsbrief.