Door deel te nemen aan een van de activiteiten die Stichting Jongeren en Kanker organiseert gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 • De deelnemer geeft hierbij te kennen deel te nemen aan ‘de activiteit’, onder navolgende voorwaarden.
 • De deelnemer zal de aanwijzingen van de organisatie in het kader van de activiteit strikt opvolgen.
 • De deelnemer bedingt voor zijn/haar medewerking, toestemming en overdracht als genoemd in dit contract formulier geen vergoeding.
 • De deelnemer geeft met deelname aan ‘de activiteit’ toestemming voor het maken en gebruiken van foto/video materiaal voor gebruik door de organisatie.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de deelnemer lijdt verband houdende met deelname aan de dag, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van of schade aan persoonlijke goederen of goederen waarover de deelnemer de beschikking heeft en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of tijdens de deelname van de deelnemer aan de dag, dan wel schade ontstaan tijdens heen en/of terugreis of tijdens de aanwezigheid van de deelnemer op de dag.
 • De organisatie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop (van onderdelen) van de dag en de deelname van de deelnemer daaraan en is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheid bij de totstandkoming van de dag gemaakt.
 • De organisatie probeert zoveel als mogelijk rekening te houden met allergieën, echter kan het voorkomen dat hier geen rekening mee is te houden is. In dit geval is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een alternatief (en de kosten daarvan).
 • Deelnemers dienen in de basis zelfredzaam te zijn. Indien hier twijfel over is dient dit expliciet gemeld te worden aan de organisatie. De organisatie kan eventuele deelname weigeren.

Betalingen

 • De aanmelding voor de activiteit is pas definitief als de eigen bijdrage is overgemaakt naar de organisatie.
 • Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door de deelnemer worden gemaakt ten behoeve van zijn/haar deelname aan de dag zijn voor rekening van de deelnemer en niet verhaalbaar op de organisatie.
 • Voor dagactiviteiten: Bij afmelding tot 14 dagen voor de activiteit wordt 100% van de eigen bijdrage teruggestort. Gebeurt de afmelding tussen 14 en 7 dagen tot de activiteit dan krijg je 50% van de eigen bijdrage terug. Gebeurt de afmelding binnen 7 dagen tot de activiteit dan krijg je 0% van de eigen bijdrage terug aangezien er dan al kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van de activiteit. Als er een gegronde reden voor afmelding is kan er worden afgeweken van deze regel (ter beoordeling aan de organisatie). Is dit het geval, neem dan even contact met ons op via activiteiten@jongerenenkanker.nl.
 • Voor activiteiten met een overnachting: Bij afmelding tot 28 dagen voor de activiteit wordt 100% van de eigen bijdrage teruggestort. Gebeurt de afmelding tussen 28 en 14 dagen tot de activiteit dan krijg je 50% van de eigen bijdrage terug. Gebeurt de afmelding binnen 14 dagen tot de activiteit dan krijg je 0% van de eigen bijdrage terug aangezien er dan al kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van de activiteit. Als er een gegronde reden voor afmelding is kan er worden afgeweken van deze regel (ter beoordeling aan de organisatie). Is dit het geval, neem dan even contact met ons op via activiteiten@jongerenenkanker.nl.